- - - - - -
2024. május 29. szerda
 
 
 

 
 
 
 
Szülői tájékoztató 2024 - Beiskolázás
 

 
 
Körzethatár
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Német nemzetiségi tanító - álláspályázat
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Tanító állás - határozott idejű
 
Tanító állás - határozatlan idejű
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bemutatkoznak a leendő 1. osztályos tanító nénik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
Pályázat általános iskolai tanító munkakör betöltésére 1. 
 
 
 
 
Pályázat általános iskolai tanító munkakör betöltésére 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Szülői tájékoztató beiratkozáshoz 2022         
 

 
 
 
 
 
 
Pulainé Galambos Erika - vezetési műsor
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Körzethatárok 2022    
 
 
Beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok:
 
Anamnézis lap
 
Hozzájáruló nyilatkozat fénykép
 
kezelés Hozzájáruló nyilatkozat tanulói adathoz
 
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 
Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
 
Étkezés igénylése
 

 
 
 
Amire a beiratkozáskor szükség lesz:
 
 

Születési anyakönyvi kivonat

Oltási könyv

Személyi igazolvány

Lakcímkártya

TAJ kártya

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézményvezetői pályázat
 
 

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.augusztus 16 - 2027.augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Tolnai út 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •       legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 •       a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a pályázó szakmai önéletrajza,
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 •       Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska főosztályvezető nyújt, a 74/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/HR/105-3/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértésének beszerzését követően az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       https://deak.paks.hu/ - 2022. február 28.
 •       https://kk.gov.hu/szekszard - 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ címére(7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


   

 

 


 

 

  


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 


 


 

 

ÉVNYITÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Tanító állás 1. 

 

                    A Szekszárdi Tankerületi Központ                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanítói feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, általános iskolai tanító végzettség, szakképzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 •       Magyar állampolgárság.
 •       Cselekvőképesség.
 •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz.
 •       Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 •       Aláírt hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (1. sz. melléklet), valamint szükség esetén hozzájárulás az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez (2. sz. melléklet). Mindkét nyilatkozat elérhető a Szekszárdi Tankerületi Központ honlapján.
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulainé Galambos Erika intézményvezető nyújt, a +36 30 352-6901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Pulainé Galambos Erika intézményvezető részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       http://deak.paks.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírás nem minősül ajánlattételnek és kötelezettségvállalásnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

 


 
Tanító állás 2.

 

              A Szekszárdi Tankerületi Központ                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanítói feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, általános iskolai tanító végzettség, szakképzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 •       Magyar állampolgárság.
 •       Cselekvőképesség.
 •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz.
 •       Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 •       Aláírt hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (1. sz. melléklet), valamint szükség esetén hozzájárulás az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez (2. sz. melléklet). Mindkét nyilatkozat elérhető a Szekszárdi Tankerületi Központ honlapján.
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulainé Galambos Erika intézményvezető nyújt, a +36 30 352-6901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Pulainé Galambos Erika intézményvezető részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       http://deak.paks.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírás nem minősül ajánlattételnek és kötelezettségvállalásnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

 


 

 

 

 

 

 

Étkezést igénylő lap 2021 2022

 

 

 

 

Német nyelv és irodalom bemutatása 

 

  

Angol nyelv bemutatása 

 

                                                             

Beíratás 2021 - Tájékoztató szülőknek

 

--------------------------------------------------------------------------------

                                 

 

 

 

Üzenet tanulóinknak, szüleiknek!

 

 Bemutatkozó kisfilmünk

 

                                                                          

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a szeptember havi étkezési térítési díj befizetésének időpontja:

2020. október 12-én        800-1200 1230-1600

2020. október 13-án        800-1200 1230-1600

2020. október 14-én        800-1200 1230-1600

A befizetés helyszíne:     POLGÁRMESTERI HIVATAL (ügyfélszolgálati iroda)

                                               7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.

 

 

 Tisztelettel:

Sztanó Miklósné

pénzügyi ügyintéző

75-830-595

 

 


 


 

 

 

 


 

 


 

 

Szülői tájékoztató étkezési térítési díj befizetéséről

 

 


 

 

                                                 Tisztelt Szülők!

 

                Gyermekközösségbe csak egészséges gyermek jöhet!

Kérem, a járványhelyzetre való tekintettel ezt a szabályt fokozottan tartsák be!

 

Paks, 2020. szeptember 22.            

 

                     Köszönettel:           Pulainé Galambos Erika

                                                             intézményvezető

 


 

 

 


 

 

 


 

Szekszárdi Tankerületi Központ


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján


pályázatot hirdet


Paksi Deák Ferenc Általános Iskola


biológia-földrajz szakos tanár


munkakör betöltésére.

 

Részletek...

 


 

Szekszárdi Tankerületi Központ

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján


pályázatot hirdet


Paksi Deák Ferenc Általános Iskola


történelem szakos tanár-könyvtárostanár


munkakör betöltésére.

 

Részletek...

 


 

 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

 

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

 

 

 


 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 


Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.


Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.
Kérjük, figyelmesen olvassa el!


Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.


A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.


A beiratkozás szakaszai:


A beiratkozás két szakaszban történik:

 

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 •  nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 •  állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába (sportiskola) kívánják gyermeküket beíratni.


A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.


2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába1. kívánják beíratni.


Minden tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.


Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.


1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.


A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (lakcímkártya)
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan


Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.


Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.


Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.


Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 


Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására csak időpont egyeztetésével van lehetőség!


Időpontot kérni Pulainé Galambos Erika intézményvezetőnél lehet a 30/3526901-es telefonszámon, hétfőtől – péntekig 8-12 óra között.

 


Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

 

 

 


 

 

Tájékoztató a digitális munkarenddel kapcsolatos tudnivalókról

 

Tájékoztató a tanulók kiscsoportos felügyeletének megszervezéséről

 

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet

 

Tisztelt Szülők!

2019. október 9-én, szerdán 17 órai kezdettel a paksi és Paks környéki középiskolák képviselőinek meghívásával pályaválasztási szülői értekezletet tartunk a felső tagozaton, melyre szeretettel várjuk!

 

 

 


 

 

 

Szülői értekezletek a felső tagozaton      

 


Tisztelt Szülők!

A felső tagozaton a fenti időpontokban tartják az osztályfőnökök a szülői értekezleteket:

 • 5. osztály: 2019. szeptember 11. 1700 - 1800
 • 6. osztály: 2019. szeptember 12. 1700
 • 7. osztály: 2019. szeptember 10. 1700
 • 8. osztály: 2019. szeptember 9. 1630
 
Tankönyvosztás      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Iskolánkban a tankönyvek 2019. augusztus 28-án (szerda) és 29-én (csütörtök) 800-tól 1600-ig vehetők át a felső tagozaton.

 
Tanévnyitó ünnepély      

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Tanévnyitó ünnepélyünket 2019. szeptember 2-án, hétfőn 800-kor tartjuk iskolánk felső tagozatán.

 alt

 
Tájékoztatás 6. osztályos lányok szüleinek HPV oltásról      

 


 
Szülői értekezletek az alsó tagozaton      

 


Tisztelt Szülők!

Az alsó tagozaton a következő időpontokban tartjuk szülői értekezleteinket:

 • 1. osztály: 2019. 05. 06. 1630
 • 2. osztály: 2019. 05. 14. 1630
 • 3. osztály: 2019. 05. 13. 1630
 • 4. osztály: 2019. 05. 15. 1630
 
E- ügyintézés      

 


 Változások az e-ügyintézésben

 
Felhívás      

 


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy felső tagozatunkon a Tolnai úti főbejárat felújítási munkálatok miatt a mai naptól lezárásra került, így az épület csak a Liget utca felől  megközelíthető.

Köszönjük megértésüket!

A tanulókat tájékoztattuk a bejárat használatáról.

 
Meghívó iskolaelőkészítő foglalkozásra      

 


 
Kérés - befizetett adó egy százalékának felajánlása      

 


Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával támogassák iskolánk alapítványát, a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítványt!

Alapítványunk adószáma: 18854660-1-17

Támogatásukat előre is köszönjük!

 
Szülői értekezletek      

Tisztelt Szülők!

A szülői értekezleteket alsó tagozatunkon az alábbi időpontokban tartjuk:

 • 2019. február 04. 1630: 4. osztály
 • 2019. február 05. 1630: 2. osztály
 • 2019. február 06. 1615: 3. osztály
 • 2019. február 07. 1630: 1. osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülők - nevelők jótékonysági bálja      

 
Nyílt órák német és angol nyelvből - leendő elsősöknek      

 
Téli szünet      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

 

alt

 
Álláshirdetés      
 
Színházi előadás      

 Tisztelt Szülők!

Várjuk jelentkezésüket a 2018. október 6-ai 1900-kor kezdődő színházi előadásra.

 Előadás helyszíne: Budapest,  Új Színház

Darab címe: A kőszívű ember fiai

Jelentkezni lehet Ludmann Ildikó tanárnőnél.

Összköltség: 5000 Ft. (busz és színházjegy költsége)

 
Szülői értekezletek      

Tisztelt Szülők!

A tanév eleji szülői értekezleteket az alábbi időpontokban tartjuk:

 • 1. osztály: 2018. szeptember 4. 1630
 • 2. osztály: 2018. szeptember 5. 1630
 • 3. osztály: 2018. szeptember 11. 1630
 • 4. osztály: 2018. szeptember 6. 1630
 • 5. osztály: 2018. szeptember 11. 1700
 • 6. osztály: 2018. szeptember 10. 1700
 • 7. osztály: 2018. szeptember 11. 1630
 • 8. osztály: 2018. szeptember 10. 1630
 
Tankönyvosztás      

 
Pályázat német nyelv szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére      

 
Nyári ügyelet      

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolavezetés a nyári szünet ideje alatt

szerdánként 800-1200 óráig ügyeletet tart.

Iskolavezetés

 
Nyílt nap, szülői fórum      

           Meghívó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönetnyílvánítás      

Iskolánk valamennyi dolgozója és tanulója nevében köszönetünket fejezzük ki mindazok számára, akik adójuk 1 %-ával támogatták iskolánk alapítványát!

Támogatásukra a továbbiakban is számítunk!

 
Szülői értekezlet a hit - és erkölcstanoktatásról      

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy hit - és erkölcstanoktatással kapcsolatosan tájékoztató szülői értekezletet tartunk a 2018/2019. tanévben 1., 2., 3., 4., illetve 5., 6., 7., 8. évfolyamba lépő tanulók szülei számára.

A szülői értekezleten az egyházak képviselői adnak tájékoztatást arról, hogy igény esetén a hit - és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A szülői értekezlet időpontja: 2018. március 5. (hétfő) 1630
Helyszín: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

Paks, Tolnai út 19. (felső tagozat épülete)

A szülői értekezletre szeretettel várjuk Önöket!

Klopcsikné Somorjai Mária                                                    Pulainé Galambos Erika
intézményvezető - helyettes                                                         intézményvezető

 

 
Szülők - nevelők jótékonysági bálja      

Tisztelt Szülők!

Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk,

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

szülők - nevelők jótékonysági báljára!

A rendezvény időpontja: 2018. január 27. 1900

A rendezvény helyszíne: iskolánk Liget utcai sportcsarnoka

A zenét a JOY együttes szolgáltatja.

A bál batyus jellegű.

A belépőjegyek ára: 2000 Ft.

Jöjjenek el barátaikkal, ismerőseikkel együtt!

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

alt

 

 
Téli szünet      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda)

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!

 

alt

 
Sulivár program - MikuláSport      

 
Nagy vagy! vetélkedő - televíziós közvetítés      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

2017. november 12-én (vasárnap) 955-kor a TV2 csatornáján közvetítik a Nagy vagy! vetélkedőt, melyen iskolánk csapata is részt vett.

Hajrá, Deák!!!

 
Őszi szünet      

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig intézményünk zárva tart.

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6.

 
Információk a NETFIT mérésről      

 
Nyugdíjas kollégáinkat köszöntöttük      

 
Diákjaink is sportoltak      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gyermekvédelem - tájékoztató anyag      

Tisztelt Szülők!

Figyelmükbe ajánljuk dr. Maruzsa Zoltán úr, a köznevelésért felelős helyettes államtitkár tájékoztatóját: a Kormány az 1488/2016. (IX.2) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. Az intézkedési terv részeként elkészült A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében tájékoztató anyag, mely megtalálható honlapunk Gyermek- és ifjúságvédelem menüpontjában.

                                                                                                                                              Iskolavezetés

 
Határtalanul! program      

 

 
Tanítás nélküli munkanap      

 


Tisztelt Szülők!

 

A városunkban kialakult vízhiány miatt 2017. szeptember 22-re (péntek) tanítás nélküli munkanapot rendeltünk el. Ezen a napon az iskola zárva tart. Tanulóink étkezését erre a napra lemondtuk.

Kérjük szíves megértésüket!
                                                                                                                     Iskolavezetés

 
Szülői értekezlet az 5. osztályos tanulók szüleinek      

Az 5. osztályos tanulók szülei számára a szülői értekezletet az alábbi időpontban tartjuk:

2017. szeptember 12. 1700

 
Szülői értekezlet a 2. osztályos tanulók szüleinek      

A 2. osztályos tanulók szülei számára a szülői értekezletet 2017. szeptember 13-án 1630-kor tartjuk.

 
Szülői értekezlet a 3. és a 4. osztályos tanulók szüleinek      

A 3. és 4. osztályos tanulók szüleit a következő időpontokban várjuk szülői értekezletre:

 • 3. osztály: 2017. 09.11. 1700
 • 4. osztály: 2017. 09. 05. 1630
 
Szülői értekezlet az 1. és a 7. osztályos tanulók szüleinek      

 • Az 1. és a 7. osztályos szülői értekezletek időpontja: 2017. szeptember 4. 1630.
 
Az igazgatóválasztás eredménye      

 
Tanévnyitó ünnepély      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Tanévnyitó ünnepélyünket

2017. szeptember 1-jén 800-kor tartjuk iskolánk felső tagozatán (Tolnai út 19.).

Mindenkit szeretettel várunk!

 

alt

 
Tankönyvosztás      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Iskolánkban a tankönyvek átvételére  2017. augusztus 30-án 800 és 1700 között van lehetőség.

A könyvek átvételének helye: iskolánk felső tagozata (Tolnai út 19.).

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolavezetés nyári ügyeleti rendje      

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjük Önöket, hogy iskolánkban az intézményvezetés a nyári szünet ideje alatt szerdai napokon 800-tól 1200-ig lát el ügyeletet.

 
Bővült a könyvtárállományunk      

Iskolánk sikeresen pályázott a TINTA Könyvkiadó által meghirdetett Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázatra, melynek keretein belül 16 darab könyvvel gzdagodott könyvtárunk.

 
Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! program - kerékpározás      

 
Felhívás adománygyűjtésre      

 
Tavaszi szünet      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

2017. április 14-től április 19-ig tavaszi szünet lesz, majd 20-án és 21-én tanítás nélküli munkanapot tartunk.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 13. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap: 2017. április 24. (hétfő)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

alt 

 
Intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatok      

Helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések:

 
Fogadóóra a felső tagozaton      

Tisztelt Szülők!

A fogadóórákat a felső tagozaton a következő időpontban tartjuk:

2017. április 10. (hétfő) 1700

 
Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! program - futás      

 
Nyílt nap a beiskolázás előtt      

 
Párbeszéd a gyermekutaztatás szabályairól      

Felkérés konzultációra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázat intézményvezető beosztás ellátására      

 
Szülői értekezlet a hit - és erkölcstanoktatásról      

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy hit - és erkölcstanoktatással kapcsolatosan tájékoztató szülői értekezletet tartunk a 2017/2018. tanévben 1., 2., 3., 4. illetve 5., 6., 7., 8. évfolyamba lépő tanulók szülei számára.

A szülői értekezlet időpontja: 2017. március 07. 1630
Helyszín: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola ( Tolnai út 19.)

A szülői értekezletre szeretettel várjuk Önöket!

  Pulainé Galambos Erika                                                  Klopcsikné Somorjai Mária
intézményvezető - helyettes                                                   mb. intézményvezető

 
Változás a diákigazolványok postázásával kapcsolatban!      

Tisztelt Szülők!

2017. február 15-től a diákigazolványok postázása nem a tanulók lakcímére történik, hanem abba az oktatási intézménybe, ahol a tanuló tanulmányait folytatja. A diákigazolvány megérkezéséről az iskolatitkár tájékoztatja a diákokat, majd tőle lehet azt átvenni.

 
Szülői értekezletek az alsó és a felső tagozaton      

Tisztelt Szülők!

Szülői értekezleteinkre az alábbi időpontokban várjuk Önöket:

1. osztály: 2017. 02. 01. (szerda) 1630

2. osztály: 2017. 01. 30. (hétfő) 1700

3. osztály: 2017. 01. 31. (kedd) 1700

4. osztály: 2017. 02. 07. (kedd) 1630

5. osztály: 2017. 02. 06. (hétfő) 1700

6. osztály: 2017. 02. 06. (hétfő) 1630

7. osztály: 2017. 02. 06. (hétfő) 1700

 

 
Köszönetnyilvánítás      

Iskolánk tanulói és dolgozói nevében köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk 1% - ának felajánlásával támogatták iskolánk alapítványát!

Támogatásukra a jövöben is számítunk!

 
Szülők - nevelők jótékonysági bálja      

Tisztelt Szülők!

Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk,

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

szülők - nevelők jótékonysági báljára!

A rendezvény időpontja: 2017. január 28. 1900

A rendezvény helyszíne: iskolánk Liget utcai sportcsarnoka

A zenét a JOY együttes szolgáltatja.

A bál batyus jellegű.

A belépőjegyek ára: 2000 Ft.

Jöjjenek el barátaikkal, ismerőseikkel együtt!

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

alt

 
Téli szünet      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A téli szünet 2016.december 22-től 2017. január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 21. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 3. (kedd)

Kellemes karácsonyi ünnepeket,

és békés, boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!

alt

 
Középdöntőbe jutottunk a Nagy vagy! vetélkedőn      

Középdöntőbe jutottunk!

 
Ajándékgyűjtés      

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által meghirdetett akcióhoz csatlakozva édességet és játékokat gyűjtöttünk az állami gondozásban és gyermekotthonokban élő gyerekek számára.

Az Ágota Alapítvány köszönetét szeretnénk tolmácsolni mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy ezeknek a gyerekeknek is meghitt, boldog karácsonyuk legyen ajándékkal a fa alatt.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a Nepp és a Reisch családnak, akik megajándékoztak bennünket egy - egy gyönyörű karácsonyfával!

 

 

 
Fogadóóra a felső tagozaton      

Tisztelt Szülők!

A fogadóórákat a felső tagozaton a következő időpontban tartjuk:

2016. december 12. (hétfő) 1700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhívás      

Kedves Gyerekek!

A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4.b. osztálya a Cetelem Zöldsuli pályázatára egy PET - palackból készült erdei vadlessel nevezett. Segítsük őket egy szavazattal, hogy nyerhessenek!

Szavazni a www.cetelemzoldsuli.hu/szavazas oldalon lehet.

 
MikuláSport - játékos foglalkozás      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

2016. december 5-én (hétfőn) 1630 - tól  1730 -ig

iskolánk Liget utcai sportcsarnokában

Mikulásváró

játékos foglalkozást tartunk.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

alt
 

 

 
Őszi szünet      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7. (hétfő)

 

Mindenkinek jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

alt

 
Fogadóóra a felső tagozaton      

Tisztelt Szülők!

A felső tagozaton a fogadóórákat az alábbi időpontban tartjuk:

2016. október 10. (hétfő) 1700

 
Szülői értekezletek az alsó és a felső tagozaton      

Tisztelt Szülők!

Szülői értekezleteinkre az alábbi időpontokban várjuk Önöket:

1. osztály : 2016. szeptember 7. (szerda) 1630

2. osztály : 2016. szeptember 5.( hétfő) 1700

3. osztály : 2016. szeptember 8. (csütörtök) 1630

4. osztály : 2016. szeptember 6.( kedd) 1630

5. osztály:  2016. szeptember 12. (hétfő) 1700

6. osztály:  2016. szeptember 13. (kedd) 1630

7. osztály:  2016. szeptember 15. (csütörtök) 1700

8. osztály:   2016. szeptember 13. (kedd) 1700

 
Tanévnyitó ünnepély      

 


 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

 

Tanévnyitó ünnepélyünket az első tanítási nap reggelén, 

 

2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 800 -kor tartjuk iskolánk felső tagozatán.

  

 

 

alt

 
Tankönyvosztás      

 


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás időpontja:

2016. augusztus 29. (hétfő) 800 - 1700

2016. augusztus 30. (kedd) 800 - 1600

Helye: iskolánk felső tagozata

A felső tagozatos ingyenes tankönyvek átadása az első tanítási napon az iskola könyvtárában történik.

A tankönyvekkel együtt járó csekket szeptember 15-ig kell befizetniük.

alt

 
Meghívó      

 


A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanulói és tantestülete

minden kedves szülőt, hozzátartozót szeretettel várnak a

2016. június 18-án (szombaton) 900 -kor kezdődő

ballagási ünnepélyre,

majd az azt követő tanévzáró ünnepségre.

 

 alt

 

 
Információk az étkezési díjak befizetéséről, a kijelentések rendjéről, az étkezési kedvezményekről      

 


Információk az étkezési díjak befizetéséről, a kijelentések rendjéről, az étkezési kedvezményekről

 
Nyári táborok      

 


Tábori ajánló

alt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szülői értekezletek      

 


Tisztelt Szülők!

A szülői értekezleteket az alábbi időpontokban tartjuk:

1. osztály: 2016. május 19. 1700

2. osztály: 2016. május 19. 1630

3. osztály: 2016. május 17. 1630

4. osztály: 2016. május 17. 1700

5. osztály: 2016. május 18. 1630

6. osztály: 2016. május 18. 1700

7. osztály: 2016. május 18. 1700

8. osztály: 2016. május 9. 1700

 
Nyílt nap a beíratás előtt      

 


Meghívó

 
Fogadóórák      

 


Tisztelt Szülők!

Fogadóóráinkra az alábbi időpontokban várjuk Önöket:

alsó tagozat: 2016. április 4. (hétfő) 1700 - 1800

felső tagozat: 2016. április 11. (hétfő) 1700 - 1800

 
Tavaszi szünet      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. március 23. (szerda).

A szünet utáni első tanítási nap: 2016. március 30. (szerda).


Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

alt

 
Nyílt órák német és angol nyelvből - leendő elsősöknek      

 


Iskolába hívogató - nyílt órák német és angol nyelvből

 
Szülői értekezlet a hit- és erkölcstanoktatásról      

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatosan tájékoztató szülői értekezletet tartunk a 2016/2017. tanévben 1., 2., 3. 4., illetve 5., 6., 7., 8. évfolyamba lépő tanulók szülei számára.

A szülői értekezlet időpontja: 2016. március 8. (kedd) 1630
                           helyszín: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
                                        Paks, Tolnai út 19. (felső tagozat épülete)                                                 

A szülői értekezletre szeretettel várjuk Önöket!

Klopcsikné Somorjai Mária                                                            Puskásné Ömböli Mária
intézményvezető - helyettes                                                                  intézményvezető

 

 

 
Fogadó órák      

 


Tisztelt Szülők!

Fogadóóráinkra mindkét tagozaton az alábbi időpontban várjuk Önöket:

             2016. március 7.   1700 - 1800

 
Iskolába hívogató - leendő elsősöknek      

 

Iskolába hívogató

 
Félévi szülői értekezletek      

 


Tisztelt Szülők!

A félévi szülői értekezletekre az alábbi időpontokban várjuk Önöket:

1. osztály: 2016. február 3. 1700

2. osztály: 2016. február 1. 1700

3. osztály: 2016. február 2. 1630

4. osztály: 2016. február 3. 1630

5. osztály: 2016. február 3. 1630

6. osztály: 2016. február 1. 1700

7. osztály: 2016. február 2. 1700

8. osztály: 2016. január 26. 1700

 
Itt a félév!      

 


A diákok hamarosan kézhez kapják a félévi értesítőjüket!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart.

Január 29-én, pénteken minden tanulónk kézhez kapja félévi értesítőjét, melyben a szülők is tájékoztatást kapnak gyermekeik első félévben elért tanulmányi eredményeiről.

További szorgalmas tanulást, kitartó munkát, szép eredményeket kívánunk!

Tantestület

alt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szülők - nevelők jótékonysági bálja      

 


Tisztelt Szülők!

Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk,

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

szülők - nevelők jótékonysági báljára!

A rendezvény időpontja: 2016. január 30. 1900

A rendezvény helyszíne: iskolánk Liget utcai sportcsarnoka.

A zenét a JOY együttes szolgáltatja.

A bál batyus jellegű.

A belépőjegyek ára: 2000 Ft.

Jöjjenek el ismerőseikkel, barátaikkal!

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Mulassunk együtt gyermekeinkért!

alt

 

 
Írásbeli felvételi az ESZI-ben      

 


Írásbeli felvételi az ESZI-ben

 
Téli szünet      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A téli szünet 2015. december 21 -től 2015. december 31 -ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015. december 18. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap: 2016. január 4. (hétfő).

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek! 

 

alt

 
Fogadóórák      

 


Tisztelt Szülők!

Fogadóóráinkra az alábbi időpontokban várjuk Önöket:

 • alsó tagozat: 2015. december 7. 1700
 • felső tagozat: 2015. december 14. 1700
 
Mikulás sport      

 


Kedves Nagycsoportosok!

Szeretettel várunk Benneteket a

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

Liget utcai sportcsarnokába

MIKULÁSváró

játékos foglalkozásra

2015. december 3-án (csütörtökön)

1630 - 1730-ig.

Gyertek el, és játsszatok velünk!

Tanítók

 

alt

 
Morgen Ferdi Deák Sportnap      

 


Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk Benneteket és szüleiteket

2015. november 14-én (szombaton)

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola felső tagozatán megrendezésre kerülő családi sportdélelőttünkre!

PROGRAM

830: Megnyitó

835: Megemlékezés Morgen Ferdinándról

840: Zenés gimnasztika

900 - 1100: Pecsétgyűjtés a különböző helyszíneken, állomáshelyeken

1100 - 1130: Kötélhúzás (osztályok között)

1130: Eredményhirdetés

alt

 
Pályaválasztási szülői értekezlet      

 


Kedves Szülők!

2015. november 10-én (kedden) 17.00 órai kezdettel pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.
Meghívott vendégeink az alábbi iskolákat képviselik:

 • Paksi Vak Bottyán Gimnázium
 • Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
 • Paksi I. István Szakképző Iskola

Napirendi pontok: 

I. Általános tájékoztató a középiskolai beiskolázásról

II. A meghívott intézmények képviselőinek tájékoztatása az intézményükben folyó képzési lehetőségekről

III. A Munkaügyi Központ képviselőjének tájékoztatója

IV. Szülői kérdések - konzultáció

A pályaválasztási szülői értekezletre gyermekükkel együtt várjuk. Megjelenésükre feltétlen számítunk!
 

 
Őszi szünet      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Az őszi szünet 2015. október 26-tól október 30-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015. október 22. (csütörtök).

A szünet utáni első tanítási nap: 2015. november 2. (hétfő).

Mindenkinek jó pihenést kívánunk!

 alt

alt

 
Szülői értekezletek      

 


Szülői értekezletek az alsó tagozaton:

1. osztály: szeptember 03. 1700

2. osztály: szeptember 10. 1700

3. osztály: szeptember 8. 1630

4. osztály: szeptember 9.1630

Szülői értekezletek a felső tagozaton:

5. osztály: szeptember 15. 1700

6. osztály: szeptember 16. 1700

7. osztály: szeptember 8. 1700

8. osztály: szeptember 14. 1630

 
Tanévnyitó ünnepély      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Tanévnyitó ünnepélyünket 2015. augusztus 31-én 1700-kor tartjuk iskolánk felső tagozatán.

Az első tanítási nap 2015. szeptember 1. (kedd)

 

 alt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tankönyvosztás      

 


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás időpontja:

2015. augusztus 26. (szerda) 800-1700

2015. augusztus 27. (csütörtök) 800-1700

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő felső tagozatos tanulók

tankönyvosztása szeptember 1-jén lesz.

Helye: iskolánk felső tagozata (Tolnai út)

 

alt

 

 
Vakáció      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk 2015. július 13-20-ig zárva tart.

Ez idő alatt az ügyintézés szünetel.

Megértésüket köszönjük!

alt

 
Meghívó      

 


A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanulói és tantestülete

minden kedves szülőt, hozzátartozót szeretettel vár a

2015. június 20-án (szombaton) 900 órakor

kezdődő ballagási ünnepélyére,

majd az azt követő tanévzáró ünnepségre.

 

alt

 
Szülői értekezletek      

 


 

Szülői értekezletek az alsó tagozaton:

Leendő 1. osztályosoknak: május 18. 1700

1. osztály: május 21. 1630

2. osztály: május 21. 1630

3. osztály: május 20. 1630

4. osztály: május 20. 1630

Szülői értekezletek a felső tagozaton:

5. osztály: május 18. 1630

6. osztály: május 19. 1700

7. osztály: május 18. 1630

 
Családi táncház      

 


MEGHÍVÓ

alt

 
Tavaszi szünet      

 


 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

A tavaszi szünet 2015. április 2-től április 7-ig tart.

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015. április 1. (szerda)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2015. április 8. (szerda)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

alt

 

 
Fogadóórák      

 


Tisztelt Szülők!

Fogadóóráinkra az alábbi időpontokban várjuk Önöket:

 • alsó tagozat: 2015. március 2. 1700
 • felső tagozat: 2015. március 9. 1700
 
Elnyertük az Örökös Ökoiskola címet      

 


2014.  december 13-án Budapesten ünnepélyes keretek között 122 Ökoiskola és 52 új Örökös Ökoiskola képviselője vette át a díszoklevelet, amelyeket Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár és Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár adományozott az idei esztendőben sikeresen pályázó iskoláknak.

Az ünnepélyes rendezvényen iskolánk képviseletében Poór József tanár úr vett részt, ő vette át  iskolánk,  a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola nevére kiállított Örökös Ökoiskola díszoklevelet.

alt

 
Téli szünet      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk a téli szünet ideje alatt: 2014. december 22-től 2015. január 04-ig zárva tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. december 19. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap: 2015. január 05. (hétfő).

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és békés, boldog újesztendőt kívánunk mindenkinek!

 

alt

 

 
Fogadóórák      

 


Tisztelt Szülők!

Fogadóóráinkra a következő időpontokban várjuk Önöket:

 • alsó tagozat: 2014. december 1. 1700
 • felső tagozat: 2014. december 8. 1700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikulás sport      

 


KEDVES NAGYCSOPORTOSOK!

Szeretettel várunk Benneteket a

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

Liget utcai sportcsarnokába

MIKULÁSváró

játékos foglalkozásra

2014. december 04-én (csütörtökön)

1630-1730-ig.

Gyertek el, és játsszatok velünk!

Tanítók

alt

 

 
Karácsonyra készülünk      

 


FELHÍVÁS !!!

alt

 
Nyílt napok      

 


Kedves Szülők!

2014. november 25-27-ig iskolánk alsó és felső tagozatán nyílt órákat tartunk.

A nyílt tanítási órák pontos beosztásáról gyermekük tájékoztató füzetéből értesülhetnek.

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!

alt

 
Fogadóórák      

 


Tisztelt Szülők!

Fogadóóráinkra a következő időpontokban várjuk Önöket:

 • alsó tagozat: 2014. november 03. 1700
 • felső tagozat: 2014. november 10. 1700
 
Őszi szünet      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Az őszi szünet 2014. október 27-től október 31-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. október 22. (szerda).

A szünet utáni első tanítási nap: 2014. november 3. (hétfő).

alt 

Mindenkinek jó pihenést kívánunk!

 
Morgen Ferdi Deák Sportnap      

 


Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk benneteket és szüleiteket

2014. október 18-án (szombaton)

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola felső tagozatán megrendezésre kerülő

családi sportdélelőttünkre!

PROGRAM

800: Megnyitó

835: Zenés gimnasztika

900- 1100: Akadályverseny

1100: Kidobó és Ferdi kosárdobó verseny

1200: Alsós- felsős szülő labdarúgó mérkőzés

1230: Tanár- diák floorball mérkőzés

1300: Eredményhirdetés

                                         alt             alt

 
Fogadóórák      

 


Tisztelt Szülők!

Fogadóóráinkra az alábbi időponkokban várjuk Önöket:

 • alsó tagozat: 2014. október 06. 1700
 • felső tagozat: 2014. október 13. 1700
 
Szülői értekezletek a felső tagozaton      

 


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk felső tagozatán a szülői értekezleteket  minden évfolyamon a következő időpontban tartjuk:

2014. szeptember 15. 1700

 
Szülői értekezletek az alsó tagozaton      

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk alsó tagozatán a szülői értekezleteket a következő időpontokban tartjuk:

 

2. osztály      szeptember 9.      1630

 

3. osztály      szeptember 10.      1630

4. osztály      szeptember 10.      1630

                                                                                                             

 
Tanévnyitó ünnepély      

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy tanévnyitó ünnepélyünket

2014. augusztus 31-én (vasárnap) 17.00-kor tartjuk.

Helye: Paks, Tolnai út (iskolánk felső tagozata)

    Iskolavezetés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tankönyvosztás      

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás időpontja:

2014. augusztus 28. (csütörtök) 8.00-16.00

2014. szeptember 1. (hétfő) 8.00-16.00

Kérjük Önöket, hogy a KELLO által küldött díjbekérő befizetését igazoló csekkszelvényt és az ingyenességre való jogosultságot igazoló dokumentumot hozzák magukkal!

                                                                   Iskolavezetés

 
Vakáció      

  Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek! 

 

Intézményünk 2014. július 7-11-ig és 2014. augusztus 11-15-ig zárva tart. 

 

Ez idő alatt az ügyintézés szünetel!

Megértésüket köszönjük!

A nyári szünetben jó pihenést és tartalmas időtöltést kívánunk!

                                                                                  Iskolavezetés

alt

 
Nyári iskolai táborok      

 Sporttábor

Ideje: 2014. június 16-20.

Helye: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
           Paks, Tolnai út 19. (felső tagozat)

Program: A sporttábort a sportot kedvelő és aktívan sportolni szerető diákjaink számára hirdettük meg. A sportolási lehetőségek között szerepel a floorball, röplabda, labdarúgás, asztalitenisz, csocsó, méta, amerikai foci és a baseball. Jó időben délutánonként fakultatívan strandolással egybekötve labdajátékokra van lehetőség.

Táborvezető: Poór József

alt

Kézműves - ügyes kezek tábor

Ideje: 2014. június 23-27.

Helye: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
           Paks, Dózsa György út 91. (alsó tagozat)

Program: Az egy hétig tartó táborozásnak minden nap más az alapanyaga, témája. A táborozóknak lehetőségük nyílik sokféle anyag (papír, agyag, gipsz, fonal, textil, csuhé, gyöngy) felhasználásával különböző technikák elsajátítására (origami, decupage technika, szövés, fonás, csomózás, papírmerítés, korongozás). A foglalkozásokon a hagyományokat ápolva, de a mai kor igényeinek megfelelően alkothatják meg a gyerekek munkadarabjaikat, saját kis remekműveiket.

A gyerekek a nap végén értékes, szép és maradandó alkotásokkal térhetnek haza.

Táborvezető: Borsné Kern Mária

alt

 

 
Szülői értekezletek      

 


Szülői értekezlet az alsó tagozaton:

1. osztály:     május 26.     1700

2. osztály     május 29.      1630

3. osztály     május 22.     1700

4. osztály     május 22.     1700

Szülői értekezlet a felső tagozaton:

5. osztály       május 27.     1700

7. a osztály     május 27.     1630

7. b osztály    május 26.     1700

8. b osztály    május 26.     1700

 

 
Jubileumi gálaest      

 


Iskolánk névfelvételének 25. évfordulója alkalmából

a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében jubileumi gálaestet tartunk

2014. május 16-án 1700-kor.

Az ünnepi gálaestre szeretettel várjuk a kedves szülőket, hozzátartozókat.

Belépőjegyek az osztályfőnököknél igényelhetők. A belépés díjtalan.

         Az iskola nevelőtestülete és tanulói

 
Fogadóórák      

Fogadóórák az alsó tagozaton: 

2014. május 5. (hétfő) 1700

Fogadóórák a felső tagozaton:

2014. május 12. (hétfő) 1700

 
Tavaszi szünet      

 


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
 

 

Intézményünk a tavaszi szünet ideje alatt

2014. április  18-tól  2014. április 21-ig tart zárva.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. április 16. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2014. április 23. (szerda)

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

 

alt

 
Fogadóóra a felső tagozaton      

 


Fogadóóra a felső tagozaton.

Ideje: 2014. április 14. (hétfő) 1700

Helye: Tolnai út 19. 

 

 
Nyílt nap a beíratás előtt      

 


 

Tisztelt Szülők! 

 

A beíratás előtt iskolánkat bemutató nyílt napot, szülői fórumot tartunk,  

 

melyre szeretettel várjuk  Önöket leendő első osztályos gyermekükkel együtt!

    Időpont: 2014. április 14. (hétfő) 1430 

 

Helye: a Dózsa György úti épület (alsó tagozat)

 

 

alt

 
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról      

 


Értesítjük az érintett szülőket, hogy
az általános iskolákban az első osztályokba a 2014/2015. tanévre történő beiratkozásra:

2014. április 28-án (hétfőn)
2014. április 29-én (kedden) és
2014. április 30-án (szerdán)
8 órától 18 óráig kerül sor.

A tankötelessé váló, azaz a 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beiratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Iskolánk felvételi körzete:

Paks- Alkotmány utca, Búzavirág utca (páratlan oldalon 31. szám alatt, páros oldalon 20. szám alatt), Árvíz utca, Domb utca, Dózsa György út (77. számtól), Fényes utca, Gátőrház, Gyár utca, Györkönyi utca, Harangláb utca, Határ utca, Hársfa utca, Hősök tere, Kápolna utca, Kis utca, Kishegyi út (35. szám alatt), Kodály Zoltán utca, Kurcz György utca, Liget utca, Nádor utca (31. szám alatt), Nyárfa utca, Pál utca, Patak utca, Pollack Mihály utca (20. szám alatt), Rákóczi utca, Régi utca, Sudár utca, Táncsics Mihály utca, Tolnai út, Tücsök utca, Vasút utca, Zápor utca, Zrínyi utca, Zsíros köz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farsangoló-kézműves foglalkozás      

 

Kedves Nagycsoportos Óvodások!

 

Szeretettel várunk Benneteket

2014. február 15-én (szombaton) 9 órától

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

alsó tagozatának kézműves termében

a SULIVÁR

programunk keretében

megrendezésre kerülő

 

FARSANGOLÓNKRA!

 

Gyertek el!  Mókázásra fel!

 

  Mindenkit szeretettel várunk!

Tanító nénik

 

Itt a félév!      

A diákok hamarosan kézhez kapják a félévi értesítőjüket!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A szorgalmi idő első féléve 2014. január 17-ig tart. Január 24-én, pénteken minden tanulónk kézhez kapja félévi értesítőjét, melyben a szülők is tájékoztatást kapnak gyermekeik első félévben elért tanulmányi eredményeiről.

    További szorgalmas tanulást, kitartó munkát, szép eredményeket kívánunk!
                                                                                                                                                           Tantestület

                                                               

 

Szülők- nevelők jótékonysági bálja      

 Tisztelt Szülők!

Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk,

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

Szülők-nevelők jótékonysági báljára!

A rendezvény időpontja: 2014. január 25. 19.00.

A rendezvény helyszíne: iskolánk Liget utcai sportcsarnoka.

A zenét a W-együttes szolgáltatja.

A bál batyus jellegű.

A belépőjegyek ára: 1800 Ft/fő.

Jöjjenek el ismerőseikkel, barátaikkal!

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Mulassunk együtt gyermekeinkért!

 

 

Nyelvelgető- játékos foglalkozás angol és német nyelven      

  

 MEGHÍVÓ

Kedves Nagycsoportos Gyerekek!

Szeretettel várunk Benneteket

2014. január 18-án (szombaton) 9.00-kor

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatán

Nyelvelgető

angol és német nyelvű játékos foglalkozásunkra!

Gyertek el, s tanuljatok velünk játékosan!

Tanító nénik

 

 

Meghívó      

Kedves Iskolatársaink!

2013. december 20-án 10 órai kezdettel karácsonyi műsort tartunk a Csengey Dénes Kulturális Központban. Verses, zenés, táncos, képes összeállítást láthattok Jézus születéséről.

                                                                                                           3. osztály tanulói

 

Téli szünet      

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk a téli szünet ideje alatt: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig zárva tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. december 20. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2014. január 6. (hétfő)

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog újesztendőt kívánunk mindenkinek!

 

 

Szurkoljunk együtt!      

A Paksi FC által szervezett Szurkoljunk együtt! versenyen az iskolánk lelkes tanulóiból és pedagógusaiból álló szurkolótábor ismét az előkelő 1. helyen végzett. Esőtől, hidegtől, kései óráktól meg nem riadva kis csapatunk töretlen lelkesedéssel buzdította városunk csapatát: Hajrá  Paks!!!
Nagy örömünkre az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy iskolánk tanulói kísérhették be az Újpest játékosait. A kezdő rúgást szintén deákos tanulók végezhették el, akik születésnapi ajándékként ezt kérték szüleiktől.

 

 

Mikulás sport      

KEDVES NAGYCSOPORTOSOK!

2013. DECEMBER 05-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN)

16.00-17.00-IG


szeretettel várunk benneteket

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola Liget utcai sportcsarnokába

egy kis MIKULÁSváró sportjátékra

GYERTEK EL, ÉS JÁTSSZATOK VELÜNK!
 

PAKSI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRAI ÉS DIÁKJAI

 

Morgen Ferdi Deák Sportnap      

Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk benneteket és szüleiteket

2013. november 16-án (szombaton)

a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola felső tagozatán megrendezésre kerülő családi sportdélelőttünkre!

PROGRAM

8.30: megnyitó

8.35: zenés bemelegítés

9.00: labdajátékok

10.00: sor-és váltóversenyek

10.45: kötélhúzás

11.00: eredményhirdetés

 

Őszi szünet      

Az őszi szünet 2013. október 28-től október 31-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). 

Az őszi szünet ideje alatt intézményünk zárva tart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausztriai kirándulás      

2013. szeptember 19-22-ig iskolánk negyven tanulója ausztriai kiránduláson vett részt az MVM Paksi Atomerőmű  Zrt. és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával.

alt

 
Információ az étkezési befizetések és kijelentések rendjéről      

 


Tisztelt Szülők!

A térítési díjakat készpénzzel a megjelölt időpontokban az iskolában vagy átutalással ( csoportos beszedés) lehet fizetni. A készpénzzel történő befizetés időpontjáról tájékozódhatnak az intézmény honlapján (www.deak.paks.hu) ill. a bejárati ajtókon kifüggesztett értesítőn. Az első befizetés ill. a csoportos beszedés októberben lesz.

Az étkezésből a kijelentéseket a szülő minden esetben telefonon ( 500-595, 75/ 830-595, 06-20/8830-595) teheti meg, ill. ha az étkezéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük van szintén a megadott telefonszámot szíveskedjenek hívni!

8 óráig ki lehet jelenteni a gyermeket az aznapi étkezésből akik iskolai étkezésben részesülnek. A bölcsődés diétás étkezők 13 óráig jelentkezhetnek ki a másnapi létszámból a következő telefonszámokon: 75/ 830-471, 75/ 510-583 ( Bóbita Bölcsőde).

Utólagos kijelentkezésre nincs lehetőség.

                                                                                                               Sztanó Miklósné
                                                                                                              pénzügyi ügyintéző