- - - - - -
2022. december 06. kedd

 

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

 

 „Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok lennének, akiknek lenniük kellene, és segítsük őket abban, hogy azzá váljanak, amivé képesek!”   (Goethe)
 
 

alt

Alsó tagozat   

alt

Tornacsarnok   

alt

Felső tagozat

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola igen hosszú, több mint száz éves múltra tekint vissza.
Nagy hagyományokkal rendelkező, családias, meghitt légkörű intézmény. A jelenleg 9 osztállyal, 240 diákkal és 21 pedagógussal működő iskolánk eredményei alapján elismert, a gyerekek és a szülők körében népszerű iskola. Beiskolázási körzetünk elsősorban az óváros területe, ahonnan évtizedek óta volt tanítványok gyerekei érkeznek.
Két külön épületben dolgozunk, a Dózsa György úti épületben az alsó tagozat, a Tolnai úton a felső tagozat kapott helyet. Ez természetesen többlet feladatokat jelent számunkra szervezés terén.
Folyamatosan hármas követelménynek igyekszünk megfelelni: lelkiismeretesen nevelni, magas szinten tanítani és innovatív pedagógiai műhelymunkát végezni.
A jeles hagyományokra alapozva nyitottak vagyunk minden átgondolt, új törekvésre, de közben célunk a biztonság, a stabilitás garantálása. Munkánk során érvényesül az Eötvös-féle gondolat: „Haladni csak úgy lehet, hogy míg az egyik lábunkkal előre lépünk, a másikat helyben hagyjuk.”
Sokszínűség, széles körű tevékenységrepertoár jellemzi iskolánkat: az első évtől induló idegennyelv-tanítás, a választható tanórán kívüli foglalkozások sora, kitűnő eredmények a testnevelés és sport területén, számítástechnika-informatika képzés, az órarend szerinti néptánc tanítása, gazdag hagyományokkal rendelkező diák-önkormányzati tevékenység és kulturális élet: énekkar, képzőművészetek, stb.
Igyekszünk tanulóink általános és speciális képességeik kibontakoztatásához életkori sajátosságaiknak megfelelően alkalmakat, feladathelyzeteket, lehetőségeket teremteni és az ehhez szükséges eszközöket, feltételeket biztosítani.
2011 júniusában iskolánk elnyerte a Regisztrált Tehetségpont megjelölést, amely újabb feladatokat jelent számunkra.
Tehetséggondozó programunk az iskola életének, nevelő-oktató munkánk egészének szerves részét alkotja, az összes potenciálisan tehetséges tanulónkra kiterjed, ideértve az alulteljesítő és a tanulási zavarokkal küzdő, valamint az eltérő kulturális hátterük miatt gyengébben teljesítő tehetségeket is. Programjaink ennek megfelelően inkább befogadó, nem pedig kizáró attitűdöt képviselnek, annak érdekében, hogy a tanítványainkban rejlő adottságokra épülő képességeket ki tudjuk bontakoztatni.
Feladatunknak, tehetségfejlesztő munkánk alapjának tartjuk, hogy szeretettel, céltudatosan és rendszeres foglalkozással segítsünk minden gyermeknek érdeklődésük felkeltésével megtalálni azt a területet (matematika, zene, sport, rajz, nyelvek, stb.), ami iránt motivált, ahol sikeres lehet. Ettől nő az önbizalmuk, az önbecsülésük, ami esélyt ad nekik egy sikeres életre.
A napközi otthon kiemelt területe tehetséggondozó munkánknak, versenyfelkészítésnek, felzárkóztatásnak. Iskolánk szoros kapcsolatot ápol a város kulturális és közművelődési intézményeivel, rendszeresen látogatjuk rendezvényeiket.
 
 

alt

Diákjaink tanulmányi kiránduláson Ausztriában

 
1970-ben a városban először iskolánkban valósult meg a német nemzetiségi nyelv oktatása. A nyelvoktatás terén azóta is nagy hangsúlyt fektet intézményünk a tehetséggondozásra és a testvérvárosi kapcsolatok ápolására.
 
Az elmúlt években több alkalommal nyílt lehetőség iskolánk diákjainak anyanyelvi környezetben a nyelv gyakorlására. A szomszédos Ausztriába, illetve Paks testvérvárosába, a németországi Reichertshofenbe utaztak diákjaink.
 
 
 
Nyelvi szakkörökön igyekszünk felkészíteni tanulóinkat az alapfokú nyelvvizsgákra angol és német nyelvből egyaránt. Tanulóink levelező, városi, megyei illetve országos versenyeken is szép eredményeket érnek el.
 
 

alt

Tanulónk a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny országos díjátadóján

 
A tehetséggondozásunk fontos területe a mate-matika és természettudományos tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése.
Rendszeresen nevezünk a Bátaszéki, a Nemzet-közi Kenguru, a Szivárvány és a Matekguru Matematikaversenyre. A versenyfeladatok meg-oldásával minden tanulónk foglalkozhat.
 

alt

Iskolánk tanítványa az országos
környezetismereti versenyen az

Ürgemező védett természeti

értékeiről tart kiselőadást
 
Először 2007-ben, majd 2011-ben második alkalommal is elnyertük az ÖKO iskola címet. A tanórai differenciáláson kívül rendhagyó természetismeret órákon, tanulmányi kirándulásokon, a jeles napok (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) kiemelt megünneplésével, egész napos iskolai programok szervezésével mélyítjük el a tanulók környezet és természet iránti szeretetét és elkötelezettségét.
 
Az évente megszervezésre kerülő erdei iskolai programjaink kiváló alkalmat teremtenek a tanulók kreatív gondolkodásának fejlesztésére, a természeti jelenségek megfigyelésére, az események közötti összefüggések megláttatására, a tehetséggondozásra.

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül szintén már 1. osztálytól elindul a tehetségígéretek felfedezése versmondás, mese- és prózamondás, helyesírás, szépírás területen. Versmondóink, mesemondóink a városi, megyei, területi és nemzetközi versenyeken dobogós eredménnyel szerepelnek.

A költészet napjára versmondó versenyt szervezünk alsó tagozatos diákjainknak, a felsősök pedig rendhagyó irodalomórák keretében ismerkedhetnek az irodalmi alkotásokkal.
 
Heti rendszerességgel működik a média szakkör, ahol a tehetséges tanulók az iskolaújságunk, a Lapozgató szerkesztésével, az iskolarádió működésével foglalatoskodnak.
 
Iskolánkban már alsó tagozattól kezdve különösen nagy figyelmet szentelünk a sportnak.
A testnevelés órákon folyó tudatos szakmai munkának és a sportköri tevékenységnek köszönhető, hogy diákjaink évek óta számos megyei és országos első helyezéssel térnek haza a különféle sportágakban - grundbirkózás, atlétika, röplabda, floorball - megrendezett versenyeken, diákolimpián.
Népszerű a városunkban megrendezett Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! mozgalom, melynek évek óta iskolánk a győztese.
 
 
alt
 
 Plzenben a Középiskolás Világjátékokon
 
 
7. helyen végzett csapatunk
 
 
Évek óta eredményesen működik a kézműves szakkörünk, illetve ennek folytatásaként a nyári kézműves tábor. Tanulóink elsajátítják többek között a tűzzománc technikát, üvegfestést, agyagozást, korongozást, égetést, szövést, fonást, gyöngyszövést. Foglalkozásainkon a hagyományos technikákkal való ismerkedés is szerepel: pl. vesszőfonás, gyékényezés, szalmázás, csuhézás, gyöngyfűzés, batikolás, gyertyaöntés, népi hangszerek készítése.
Több alkalommal értek el tanulóink rajzpályázatokon dobogós helyezést. 
 
Hagyománnyá vált, hogy diákjainkkal rendszeresen ellátogatunk történelmi emlékhelyekre. Tanulóink legutolsó élményei között szerepel a pákozdi csata emlékére szervezett pákozdi kirándulásunk.
 

            alt                                                                                alt

 

Számos programunk nem valósulhatott volna meg a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány és a szülők együttműködése, támogatása nélkül.

2003-ban, Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából alapítottuk a Deák-díjat, amellyel azoknak a végzős diákoknak a teljesítményét értékeljük és ismerjük el, akik általános iskolás éveik alatt kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport eredményt értek el, valamint sokat tettek a közösségért.