- - - - - -
2024. május 29. szerda

 

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

 

 

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,

                                                                                megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      (Szent-Györgyi Albert)   

alt

Alsó tagozat   

alt

Tornacsarnok   

alt

Felső tagozat

 

  

 
 

"A" Deák

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola igen hosszú, másfél évszázados múltra tekint vissza. Az intézmény a város központjában, ugyanakkor csendes helyen,

zöldövezetben helyezkedik el. Könnyen megközelíthető kerékpáros és tömegközlekedéssel egyaránt. 

Iskolánk szakmailag elismert, a gyerekek és a szülők körében népszerű intézmény.

Hogy miben rejlik a népszerűsége? Szakmai szempontból sokoldalúan képzett tanítók és tanárok dolgoznak iskolánkban. Büszkén mondhatjuk, hogy

intézményünk szakos ellátottsága 100%-os. Otthonos, családias, gyermekbarát légkör, empatikus pedagógusok, érdekes, változatos programok,

rendezvények, kirándulások, táborok várják az itt tanuló diákokat. Fontos megemlíteni, hogy a színes programkínálatunk nem valósulhatna meg a  

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány és a szülői közösség együttműködése, támogatása nélkül. 

Iskolánkról naprakész információkat nyújt a honlapunk, facebook csoportunk valamint a Lapozgató című iskolaújságunk, mely honlapunkon is megtalálható.

 

Külön, de mégis EGYÜTT

A családias, meghitt légkörű intézményben két külön épületben folyik a nevelő-oktató munka. A Dózsa György úti épületben az alsó tagozat 1-3. osztályai,

a Tolnai úton a 4. évfolyam és a felső tagozat kapott helyet. Az óvodából iskolába érkező apróságok és szüleik számára megnyugtató az alsó tagozat

egyedisége, nem mamutintézményben kell a kicsiknek tájékozódniuk, így a beilleszkedés az otthonos jellegnek köszönhetően nagyon hamar megtörténik. 

A 4. osztályos tanulók számára már kitágul a környezet, a tanító nénik biztonságot jelentő szárnyai alatt ismerkednek meg a felső tagozatos élettel,

a szaktanárokkal, a szaktantermek kínálta lehetőségekkel, a tornacsarnokkal és az udvari játékterekkel. Nem felejtjük el ugyanakkor, hogy a

4. osztályosok is az alsó tagozatos közösséghez tartoznak, így állandó résztvevői és meghívottjai a Dózsa György úti rendezvényeknek. A kisebbek

sincsenek elszeparálva a felső tagozat épületétől, a 2. és 3. osztályos tanulók heti rendszerességgel megfordulunk a tornacsarnokban a Bozsik-programnak

köszönhetően, a 3. osztályosok digitális kultúra óráit szintén a rendelkezésre álló informatika szaktanteremben tudjuk megtartani. A felső tagozatos

tankonyha lehetőségeivel élve szívesen sütögetünk német népismeret és technika és tervezés tanórákon a felső tagozat épületében.

 

Oktatás, nevelés

Intézményünkben folyamatosan hármas követelménynek igyekszünk megfelelni: lelkiismeretesen nevelni, magas szinten tanítani és innovatív

pedagógiai műhelymunkát végezni. Hagyományainkat megőrizve nyitottak vagyunk minden átgondolt, új törekvésre, de közben célunk a biztonság,

a stabilitás garantálása. Munkánk során érvényesül az Eötvös-féle gondolat: „Haladni csak úgy lehet, hogy míg az egyik lábunkkal előre lépünk,

a másikat helyben hagyjuk.” Sokszínűség, széles körű tevékenységrepertoár jellemzi iskolánkat: az első évtől induló idegennyelv-tanítás,

a választható tanórán kívüli foglalkozások sora, a sokoldalú sporttevékenység, a néptánc tanítása valamint a gazdag hagyományokkal

rendelkező diákönkormányzati tevékenység és kulturális élet. Az intézményben működő munkaközösségek munkatervükben nagy hangsúlyt

fektetnek a hagyományápolásra, magyarságtudatunk folyamatos erősítésére, a német nemzetiség kultúrájának ápolására, a környezettudatos,

egészséges életmódra nevelésre és tanulóink érzékenyítésére.

 

A nemzetiségi német nyelv oktatása

1970-ben a városban először intézményünkben valósult meg a nemzetiségi német nyelv oktatása. Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre

több első osztályba érkező tanuló választja első idegen nyelvként a nemzetiségi német nyelvet iskolánkban. Heti 5 óra német nyelv és irodalom

valamint egy óra német népismereten találkoznak ezzel a nyelvvel a diákok. Alsó tagozaton az első években a nyelv megszerettetése,

megismertetése a legfontosabb feladat. Számos dalt, mondókát, népi játékot és táncot tanulunk, tudatosan bővítjük tanulóink szókészletét

évről-évre. Rendszeresen bemutatjuk tudásunkat a „Trachttagon”, a „Művészeti napon” valamint az iskolai ünnepségeken. Visszatérő vendégei

vagyunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat húsvét- és karácsonyváró foglalkozásainak. Az ő támogatásukkal minden évben tanulmányi kiránduláson

veszünk részt hazánk németek lakta településein. Évről évre elutazunk Szekszárdra a Deutsche Bühne Ungarn német nyelvű előadásaira. Felső 

tagozatos diákjaink német anyanyelvű országokba is eljutottak már, ezzel lehetővé téve számukra, hogy anyanyelvi környezetben gyakorolják

a német nyelvet. Rendszeresen utazunk advent idején Grazba, de megfordultak diákjaink már Drezdában és Paks testvérvárosában, a németországi

Reichertshofenben. A „Sprich Deutsch!” elnevezésű vetélkedőn mindig kiemelkedő helyen végez iskolánk csapata. Nyolcadik osztály végére több

diákunk sikeres középfokú német nyelvvizsgát tesz. Kezdeményezés indult el testvériskolai kapcsolat létrehozására is.  A német nyelvet tanuló diákok

felső tagozaton angol nyelvi szakkörön is bővíthetik idegennyelv-tudásukat.

 

 Az angol nyelv oktatása

Az angol nyelv oktatása ugyancsak népszerű iskolánkban. Kezdetben 2 , majd 4. osztálytól heti 3 órában tanulnak angolt a diákok intézményünkben. 

A kicsiket bábokkal, dalokkal, játékokkal varázsoljuk el a bevezető időszakban. Az angol nyelvterületek és a magyar hagyományokat ötvözik ünnepi

műsoraikban. Az alsó tagozatos tanulók számára havi rendszerességgel angol-teadélutánokat szervezünk, ahol lehetőség nyílik kézműves foglalkozásra

a nyelv gyakorlása mellett. Felső tagozaton angol nyelvi versenyeken mérettetik meg magukat a tanulók, szakköri foglalkozásokat hirdetünk meg

számukra. Lehetőségük nyílik a diákoknak arra, hogy általános iskolai tanulmányaik végére angol nyelvvizsgán mérettessék meg magukat.

 

Tehetséggondozás

Iskolánkban tanulóink általános és speciális képességeik kibontakoztatásához életkori sajátosságaiknak megfelelően alkalmakat, feladathelyzeteket,

lehetőségeket teremtünk és az ehhez szükséges eszközöket, feltételeket biztosítjuk. 2011 júniusában iskolánk elnyerte a Regisztrált

Tehetségpont megjelölést. Tehetséggondozó programunk az iskola életének, nevelő-oktató munkánk egészének szerves részét alkotja, az összes

potenciálisan tehetséges tanulókra kiterjed, ideértve az alulteljesítő és a tanulási zavarokkal küzdő, valamint az eltérő kulturális hátterük

miatt gyengébben teljesítő tehetségeket is. Programjaink ennek megfelelően inkább befogadó, nem pedig kizáró attitűdöt képviselnek

annak érdekében, hogy a tanítványainkban rejlő adottságokra épülő képességeket ki tudjuk bontakoztatni. Feladatunknak, tehetségfejlesztő munkánk

alapjának tartjuk, hogy szeretettel, céltudatosan és rendszeres foglalkozással segítsünk minden gyermeknek érdeklődésük felkeltésével megtalálni azt

a területet, ami iránt motivált, ahol sikeres lehet. Ettől nő az önbizalmuk, az önbecsülésük, ami esélyt ad nekik egy sikeres életre. A magyar nyelv

és irodalom tantárgy keretein belül már 1. osztálytól elindul a tehetségek felfedezése versmondás, mese- és prózamondás és helyesírás

területen. Versmondóink, mesemondóink a városi, járási, vármegyei versenyeken dobogós eredménnyel szerepelnek. Rendszeresen megmérettetjük

magunkat a nyelvÉsz, a Lotz János Szövegértési és Helyesírási Versenyen és a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen. A költészet napjára versmondó

versenyt szervezünk alsó tagozatos diákjainknak, a felsősök pedig rendhagyó irodalomórák keretében ismerkedhetnek az irodalmi alkotásokkal. 

A matematika tantárgyi versenyeken is szép számmal indulnak tanulóink, legkedveltebb a Zrínyi Ilona Matematikaverseny és a matekÁsz. Felső

tagozatos tanulóink szívesen vesznek részt a Kaán Károly természettudományos versenyen. Eredményesen működik a kézműves szakkörünk illetve

ennek folytatásaként a nyári kézműves tábor. Tanulóink elsajátítják többek között a tűzzománc technikát, üvegfestést, agyagozást, korongozást,

égetést, szövést, fonást, gyöngyszövést. Foglalkozásainkon a hagyományos technikákkal való ismerkedés is szerepel: pl. vesszőfonás, gyékényezés,

szalmázás, csuhézás, gyöngyfűzés, batikolás, gyertyaöntés, népi hangszerek készítése. Több alkalommal értek el tanulóink rajzpályázatokon dobogós

helyezést.

 

ÖKO

Intézményünk 2014 óta az Örökös Ökoiskola cím birtokosa. Áthatja mindennapjainkat a környezettudatos tevékenyégek köre. A hulladékot szelektíven

gyűjtjük, csakúgy mint a használt étolajat és a használt elemet. Minden hónapnak saját ÖKO-feladata van, melyet iskolánk ÖKO-munkaközössége

határoz meg a tanév elején. A nevezetes napokról (Föld, Víz, Madarak és fák, Beporzók, Medve) megemlékezünk, beépítjük a tanórákba, tanórák

közötti szünetekbe és a délutáni foglalkozásokba is. A felső tagozaton ÖKO-szakkör működik. Aktív tagjai minden tanévben fővárosi kiránduláson

vesznek részt. Paks város ÖKO-munkacsoportjának pályázatait figyelemmel kísérjük, akár rajzpályázat, akár versenyfelhívásról legyen szó.

Magaságyás, veteményes- és fűszerkertünk van, melyet a tanulók gondoznak. A Rovarhotel színes foltja az iskola udvarának. A tavaszi és őszi

virágosításban is részt vállalunk az Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány jóvoltából. 2022-ben intézményünk elnyerte az Állatbarát Iskola címet is, 

örökbe fogadtuk jelképesen a Fővárosi Állat- és Növénykert medve lakóját.

 

Érzékenyítés

Iskolánkban kiemelet figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóinkat nyitottá, befogadóvá és elfogadóvá tegyük. Ehhez segítségünkre vannak

érzékenyítő programjaink. Integrált sportnapon, a magyar parasport napján veszünk részt, adományokat gyűjtünk a háború elől

menekülőknek, megemlékezünk idős pedagógusainkról, a város felé fordulunk pozitív gondolatainkkal, a szabad fogas akcióval.

Jótékonykodunk a város utcáin, süteményt kínálunk ünnepre készülve, forró teát a hideg téli napon. Vendégül látjuk érzékenyítő

programjainkon a Kereszt utcai Nyitnikék Fogyatékosok Nappali Ellátója gondozottjait. Ünnepi műsorral kedveskedünk karácsony előtt

a Paksi Életfa Idősek Otthona lakóinak. Iskolánk nyufgíjas dolgozóit évente több alkalommal vendégül látjuk. Az alsó tagozatos diákok

kutyaterápiás órákon vehetnek részt, mely szintén hozzájárul érzékenyítésükhöz. Állatbarát Iskola révén a városi és vidéki 

kutyamenhelyeket látogatják tanulóink, adományokat gyűjtünk az itt élő négylábúaknak.

 

Sportélet

Iskolánkban különösen nagy figyelmet szentelünk a sportnak, a testnevelésnek. Tanulóink lelkesen és eredményesen vesznek részt a

különböző versenyeken, számos eredmény, dobogós helyezések birtokosai vagyunk a vármegyei és az országos döntőknek egyaránt.

Mindez a mindennapos testnevelés órákon folyó tudatos szakmai munkának és a sportköri tevékenységnek köszönhető. Minden évben

a diákolimpiai vármegyei pontrangsor dobogós helyét foglaljuk el.  A teljesség igénye nélkül kiemelkedően teljesítenek tanulóink a diákolimpiai

atlétika, röplabda, floorball, labdarúgás, kézilabda és sakkversenyeken. Az alsó tagozaton a testnevelés órákon megvalósul a kosárlabda oktatás

és a Bozsik-program. Népszerű a városunkban megrendezett „Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért!” elnevezésű, intézmények közötti vetélkedő,

melynek évek óta iskolánk a győztese. Tanulóink úszásoktatáson is részt vesznek. A városi és vidéki jégkorcsolya-pályákon minden télen korcsolyázunk,

Eplénybe síelni járunk. Az alsó tagozaton heti rendszerességgel gyógytestnevelés szakkört tartunk. Népszerű és sok tanuló számára kínál sportolási

lehetőséget az évről-évre  megrendezésre kerülő júniusi sporttáborunk.

 

Partnereink

Iskolánk szoros kapcsolatot ápol a város kulturális és közművelődési intézményeivel, külső partnereinkkel. Rendszeresen részt veszünk a Kincskereső

Gyermekkönyvtár író- olvasó találkozóin és egyéb szervezett programjain, a Paksi Városi Múzeum, a Paksi Képtár foglalkozásain. Az említett

intézmények pályázati lehetőségeivel élünk és eredményesen veszünk részt a megmérettetéseken, versenyeken. Évről-évre gyermekszínházi

előadásokat látogatunk a Csengey Dénes Kulturális Központban. Paks Város Önkormányzata valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat

kulturális műsort érintő kéréseinek is örömmel teszünk eleget. A helyi média szívesen látott vendég nálunk, a városi televízió munkatársai

rendszeresen tudósítanak az intézményben zajló életről, programjainkról.